Het opleiden van jeugd gebeurt vanuit de gedachte en de wens dat de jeugd behouden blijft voor VT Marke-Webis Wevelgem, enerzijds om met de talentvolle spelers/speelsters aanvulling te verzorgen voor de hoogste seniorenteams en anderzijds om een aantal provinciale teams binnen de vereniging in stand te kunnen houden. Spelplezier is daarom van zeer groot belang, ongeacht het niveau van de individuele speler. Zonder spelplezier zullen de resultaten altijd onvoldoende zijn.

Het belang van de jeugdspeler staat ALTIJD voorop. Daarom wordt vooral rekening gehouden met de belangen van de jeugdspeler. Deze belangen worden gewaarborgd door bij het indelen van teams gesprekken te voeren met zowel de trainer van het voorgaande seizoen als de nieuwe trainer en uiteraard met de betrokken speler/speelster. In dit gesprek komen in elk geval de ambitie van de betrokkene en de relevante omstandigheden, zoals studie e.d. aan de orde. Tevens worden in bijzondere omstandigheden de ouders van de jeugdspeler geïnformeerd.

Een jeugdspeler blijft een jeugdspeler, ook al wordt hij of zij voordat de leeftijd daartoe aanleiding geeft ingedeeld bij een seniorenteam. Het jeugdbestuur en jeugdcoördinator blijven verantwoordelijk voor het betreffende jeugdlid.

Een jeugdspeler wordt uitsluitend ingedeeld bij een seniorenteam met instemming van het betreffende jeugdlid en diens ouders en alleen indien dit in het belang is van de betreffende jeugdspeler. Er worden dus NOOIT jeugdspelers overgeheveld naar de seniorenteams om die teams op sterkte te brengen.

Zoals al genoemd staat het belang van de jeugdspeler altijd voorop. Elke jeugdspeler moet op zijn of haar niveau kunnen trainen en spelen. De ontwikkeling van een talentvolle jeugdspeler mag niet door andere belangen worden geremd. Dit houdt in dat niet strikt wordt vastgehouden aan leeftijdsgrenzen voor de overgang van junioren naar seniorenteams.

Daarnaast biedt VT Marke-Webis Wevelgem talentvolle jeugdspelers de mogelijkheid om in de loop van het seizoen mee te trainen met hoger spelende teams of seniorenteams en mee te gaan met hun wedstrijden, voor zover dat de belangen van het eigen team niet schaadt. Het meetrainen met een ander team wordt besproken door de betrokken trainers in samenspraak met de jeugdcoördinator van het jeugdbestuur. Het meegaan met wedstrijden van andere teams wordt tussen de betrokken trainers onderling geregeld.

Om te komen tot een goede en consequente jeugdopleiding is het van belang om al vanaf de volleybalschool met eenduidige technieken te werken, die gedurende de gehele jeugdopleiding vervolgd worden.

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van basistechnieken, zoals deze bij het VIS-project worden gebruikt en in de trainersopleidingen van Bloso. De jeugdtrainers van VT Marke-Webis Wevelgem worden ondersteund door de jeugdcoördinator met documentatie, oefenstof, samen bezoeken van clinics en mogelijkheid tot volgen van cursussen.

Voor alle jeugdteams wordt voor aanvang van het seizoen een sportief teamdoel vastgesteld, afhankelijk van de mogelijkheden van het team. Deze eisen per niveau kunnen in de technische leerlijnen gelezen worden.

Bij de pre- en miniemen wordt de aandacht vooral gericht op het aanleren van de basistechnieken. Er wordt niet gespecialiseerd. Alle kinderen krijgen dezelfde technieken aangeboden: iedereen moet alles leren.

Bij de kadetten wordt de aandacht vooral gericht op het verbeteren en uitbouwen van de techniek en wordt een aanvang gemaakt met specialisatie in verschillende volleybalfuncties.
Bij de scholieren en junioren zijn de trainingen tevens gericht op het voorbereiden op de overgang naar seniorenteams en wordt een begin gemaakt met tactische en strategische specialisatie.

Aan het einde van ieder seizoen volgt er een teamevaluatie om na te gaan in hoeverre de vooraf bepaalde doelstellingen zijn behaald.